Algemene voorwaarden Ultimate Combi Training

Definities
In deze algemene voorwaarden Ultimate Combi Training wordt verstaan onder:
Ultimate Combi Training: het bewegingsconcept dat aan het Lid en/of de Deelnemer wordt aangeboden alsmede de diverse activiteiten die onder de naam Ultimate Combi Training aangeboden worden.
Coach: degene die zorg draagt voor het beheer van Ultimate Combi Training.
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Deelnemer: de natuurlijke persoon (m/v), welke als deelnemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan activiteiten van Ultimate Combi Training.

Aanmelding en toegang
a. Voor het volgen van de groepstrainingen wordt een abonnement afgesloten of wordt een strippenkaart gekocht.
b. Inschrijven voor een abonnement of het kopen van een strippenkaart verloopt via de WOD App.
c. Het abonnement gaat in op de datum van inschrijving via de App.
d. Een abonnement of strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
e. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Ultimate Combi Training te accepteren.
f. Wijzigingen van inschrijvingen dienen middels de daarvoor bestemde optie in de WOD App aan Ultimate Combi Training te worden gemeld. Geef wijzigingen van te voren altijd door via info@uctemmeloord.nl.
g. De geldigheidsduur van een strippenkaart is 12 maanden.

Openingstijden
a. Ultimate Combi Training is gerechtigd zijn vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
b. Ultimate Combi Training is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een Ultimate Combi Training vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
c. Ultimate Combi Training is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Lidmaatschap, termijn en betaling
a.Een lidmaatschapsovereenkomst bij Ultimate Combi Training wordt aangegaan voor de tijd die staat vermeld op bij het product. Het abonnement zonder einddatum loopt automatisch door tot wederopzegging. Opzeggen kan door 1 maand van te voren een mail te sturen naar info@uctemmeloord.nl. Voor het opzeggen wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd. Het maandelijkse lidmaatschap is per maand opzegbaar door een mail te sturen naar info@uctemmeloord.nl. Het Lid dient zijn lidmaatschap voor het einde van de maand op te zeggen. Het jaarlijkse lidmaatschap duurt een jaar en kan niet tussentijds worden opgezegd.
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
c. Bij niet tijdige ontvangst door Ultimate Combi Training van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Ultimate Combi Training is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, dan wordt de toegang tot Ultimate Combi Training geweigerd. Indien het Lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het Lid in verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoeld in 5.d hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.
d. Ultimate Combi Training behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren.

Trainingen:
a. Deelname aan een training is uitsluitend mogelijk indien de deelnemer het abonnementsgeld of de strippenkaart kosten volledig heeft voldaan.
b. Inschrijven voor een training kan tot het maximale aantal deelnemers is bereikt. Het maximale aantal deelnemers aan een reguliere training is vastgesteld op 20 deelnemers. Ultimate Combi Training kan dit maximum zonder verdere aankondiging verhogen of verlagen.
c. Inschrijven voor een training kan tot 5 minuten voor aanvang van de training. Uitschrijvingen kan tot 4 uur voor aanvang van de les.

Risico en aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma en/of activiteiten, die deel uitmaken van Ultimate Combi Training, is geheel voor eigen risico van het Lid en/of de Deelnemer.
b. Zowel Ultimate Combi Training als de Coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid en/of de Deelnemer.
c. Het Lid en/of de Deelnemer zal zowel Ultimate Combi Training als de Coach vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
d. Zowel Ultimate Combi Training als de Coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of de Deelnemer.

Toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Ultimate Combi Training aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en/of de Deelnemer en Ultimate Combi Training zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Ultimate Combi Training is gevestigd.